Chọn ngôn ngữ của bạn

chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu mô tả cách Global Link Asia Consulting (“Công ty”) thu thập, sử dụng thông tin của Cá nhân/Doanh nghiệp truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của Global Link Asia Consulting.

Global Link Asia Consulting cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin của Cá nhân/Doanh nghiệp. Cá nhân/Doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này để hiểu các thông lệ của Global Link Asia Consulting liên quan đến thông tin.

Chính sách bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu, được gọi là "Chính sách", được áp dụng cho Cá nhân/Doanh nghiệp, như được định nghĩa bên dưới.

Global Link Asia Consulting sẽ định kỳ sửa đổi Chính sách này để phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Công ty hoặc để đáp ứng những thay đổi về nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan. Tất cả các thông tin cập nhật đều có trên trang web https://globallinkconsulting.sg/vi/ (“Trang web Global Link Asia Consulting”).

Bằng cách duy trì mối liên kết của Cá nhân/Doanh nghiệp với Global Link Asia Consulting sau khi công bố những sửa đổi đó trên Trang web Global Link Asia Consulting, Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ được xem là đã chấp thuận Chính sách được cập nhật.

1. Quy tắc bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu

Chính sách của Global Link Asia Consulting được xây dựng dựa trên 3 giá trị cốt lõi và được củng cố trong hoạt động hàng ngày. Những nguyên tắc này chi phối các tương tác nội bộ trong toàn Công ty và các mối quan hệ của Global Link Asia Consulting với các khách hàng quý giá.

 • Tính minh bạch: Global Link Asia Consulting luôn rõ ràng, minh bạch trong cách công ty thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Cá nhân/Doanh nghiệp. Theo đó, Global Link Asia Consulting chỉ thu thập dữ liệu khi được Khách hàng đồng thuận, và chỉ được dùng để cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu Khách hàng.
 • Quyền của người dùng: Cá nhân/Doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bản thân, công ty và có thể thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • Bảo mật: Global Link Asia Consulting sử dụng một loạt giải pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân được giao phó cho Global Link Asia Consulting bằng cách duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu trong ngành.

2. Tổng quát của Chính sách

2.1. Phạm vi của Chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được Global Link Asia Consulting thu thập thông qua trang web và dịch vụ/sản phẩm của Công ty.

2.2. Định nghĩa

Trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản sau đây có ý nghĩa như sau:

 • “Cá nhân” (hoặc “Doanh nghiệp”) có nghĩa là một cá nhân hoặc đại diện công ty truy cập Trang web Global Link Asia Consulting hoặc/và sử dụng Dịch vụ hoặc/và Sản phẩm.
 • “Dữ liệu cá nhân” đề cập đến bất kỳ thông tin nào nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân.
 • “Bên thứ ba” dùng để chỉ các cá nhân, tổ chức, cơ quan chính phủ liên kết với Dịch vụ và Sản phẩm với Global Link Asia Consulting.
 • "Dịch vụ" dùng để chỉ các dịch vụ doanh nghiệp do Global Link Asia Consulting cung cấp, bao gồm dịch vụ thành lập công ty, quản lý, dịch vụ kế toán thuế, mở tài khoản ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ khác.
 • “Sản phẩm” dùng để chỉ các sản phẩm do Global Link Asia Consulting cung cấp, bao gồm giấy phép QuickBooks, khóa đào tạo kế toán thuế và các sản phẩm khác.

2.3. Mục đích thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Global Link Asia Consulting sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân liên quan đến một Cá nhân/Doah nghiệp khi dữ liệu đó được coi là cần thiết một cách hợp lý cho các mục tiêu cụ thể nhằm giải thích cho việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu đó. Những mục đích này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những mục đích sau:

2.4. Thu thập dữ liệu cá nhân

Global Link Asia Consulting thu thập Dữ liệu Cá nhân thông qua nhiều cách thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

2.5. Sử dụng Dữ liệu cá nhân

Khi Global Link Asia Consulting thu thập Dữ liệu Cá nhân, Global Link Asia Consulting sẽ chỉ sử dụng dữ liệu đó trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 1. Để thực hiện hợp đồng.
 2. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật.
 3. Cung cấp Dịch vụ và Sản phẩm.

Xin lưu ý rằng nếu Cá nhân/Doanh nghiệp quyết định không cung cấp Dữ liệu cá nhân hoặc không đồng ý không cho phép Global Link Asia Consulting sử dụng dữ liệu đó, điều đó có thể cản trở khả năng Global Link Asia Consulting cung cấp một số hoặc tất cả các dịch vụ của Global Link Asia Consulting.

2.6. Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Khi Global Link Asia Consulting chia sẻ Dữ liệu cá nhân, Global Link Asia Consulting sẽ chỉ thực hiện việc đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp sau:

2.7. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Global Link Asia Consulting sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để giảm thiểu rủi ro truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, thay đổi, hủy bỏ trái phép hoặc các mối đe dọa tương tự đối với Dữ liệu Cá nhân mà Global Link Asia Consulting sở hữu.

2.8. Độ chính xác của Dữ liệu Cá nhân

Mọi thông tin do Cá nhân/Doanh nghiệp tự nguyện cung cấp cho Global Link Asia Consulting sẽ được coi là đầy đủ và chính xác. Mặc dù Global Link Asia Consulting sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để xác minh tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân tại thời điểm thu thập, nhưng Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý chính trong việc đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được gửi cho Global Link Asia Consulting đều đầy đủ và chính xác.

Cá nhân/Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định kỳ cho Global Link Asia Consulting về mọi cập nhật hoặc thay đổi có liên quan đối với Dữ liệu Cá nhân Cá nhân/Doanh nghiệp.

Global Link Asia Consulting sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thể cung cấp dịch vụ trong trường hợp Cá nhân/Doanh nghiệp không đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Global Link Asia Consulting là đầy đủ và chính xác.

2.9. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Global Link Asia Consulting sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để giảm thiểu rủi ro truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, thay đổi, hủy bỏ trái phép hoặc các mối đe dọa tương tự đối với Dữ liệu Cá nhân mà Global Link Asia Consulting sở hữu.

Global Link Asia Consulting sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu trong thời gian Global Link Asia Consulting duy trì mối quan hệ kinh doanh với Cá nhân/Doanh nghiệp và trong khoảng thời gian Global Link Asia Consulting tiếp tục kinh doanh lâu dài khi có yêu cầu kinh doanh đang diễn ra hoặc nghĩa vụ pháp lý buộc Global Link Asia Consulting phải lưu giữ dữ liệu đó.

2.10. Sự đồng ý

Global Link Asia Consulting nhận được sự đồng ý sử dụng của Cá nhân/Doanh nghiệp theo các hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn sau:

 1. Các điều khoản rõ ràng có trong hợp đồng, đơn đăng ký và/hoặc mẫu đăng ký mà Cá nhân/Doanh nghiệp ký hoặc gửi cho Global Link Asia Consulting.
 2. Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ được xem là đã đồng ý và đồng ý cho phép Global Link Asia Consulting thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân theo cách thức và cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này.
 3. Cá nhân/Doanh nghiệp sẽ được xem là đã đồng ý nếu Cá nhân Doanh nghiệp:
  • Tự nguyện cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Global Link Asia Consulting cho bất kỳ mục đích cụ thể nào;
  • Sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, mạng lưới của Global Link Asia Consulting.

3. Điều khoản khác

Trong mọi trường hợp, Global Link Asia Consulting không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng cho những tổn thất mang tính chất gián tiếp hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở những tổn thất đặc biệt, tổn thất lợi nhuận, tổn thất hợp đồng, tổn thất danh tiếng hoặc thiện chí, tổn thất hữu hình và vô hình Khách hàng có thể phải gánh chịu do vi phạm Chính sách này.

 

Global Link Asia Consulting sẵn sàng hỗ trợ

Đột phá trong kinh doanh

Tôi muốn mở công ty nước ngoài ngay để tạo sự đột phá trong kinh doanh ngay hôm nay.

Liên hệ chuyên gia và nhận vô vàn quyền lợi ngay hôm nay Gọi chuyên gia tư vấn ngay