Thay đổi trong Chính sách Giảm Thuế cho Doanh nghiệp Singapore

(0 votes)

Chính sách Giảm Thuế cho Doanh nghiệp Singapore

Singapore được xem là lựa chọn tốt nhất để khởi nghiệp, không chỉ vì nền kinh tế phát triển, còn vì những ưu đãi & hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty tại Singapore, doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của chính phủ, trong đó đặc biệt là miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu tiên công ty Singapore được thành lập (3 năm đánh giá đầu tiên).

Chính sách miễn giảm thuế trong 3 năm đánh giá (YA) đầu tiên được Singapore áp dụng từ năm 2010 đến 2019, và kể từ năm 2020 trở đi sẽ vài sự thay đổi. Vì vậy, bài viết sau đây Global Link Asia Consulting sẽ cung cấp doanh nghiệp những thay đổi trong chính sách miễn giảm thuế kể từ 2020 với doanh nghiệp ở Singapore.

 

Năm đánh giá (Year of assessment - YA)

 

 

 

Năm đánh giá (Year of Assessment – YA)  là năm tất cả lợi nhuận doanh nghiệp thu được sẽ chịu thuế. Để xác định được khoản thuế, IRAS xem xét lợi nhuận, chi phí, v.v của doanh nghiệp trong năm tài chính (Financial Year). Năm tài chính được hiểu là giai đoạn thực hiện các hoạt động kinh doanh và kéo dài 12 tháng trước YA.

  

Ví dụ dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp xác định YA:

Kết thúc năm tài chính

(Financial Year End – FYE)

Giai đoạn cơ sở

(Basis period)

Năm đánh giá

(Year Assessment_YA)

 

Ngày 31/03 hằng năm

 

Ngày 01/04/2016 – 31/03/2017

 

2018

 

Ngày 31/12 mỗi năm

 

Ngày 01/01/2017 – 31/12/2017

 

2018

 

Chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập (cho 3 YA đầu)

 

 

 

Từ năm đánh giá (YA) 2010, thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore là 17% cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Có hiệu lực từ YA 2005, chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập nhằm mục đích thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tham khảo thông tin thuế từ cục thuế nội địa IRAS tại đây

Do giờ đây, các doanh nghiệp có thể nhận được nhiều nguồn hỗ trợ khác để phát triển, từ YA 2020, sẽ có thay đổi trong chính sách trên. Theo những đổi mới này, doanh nghiệp sẽ được giảm thuế cho 03 năm đánh giá liên tiếp đầu tiên như sau:

Với YA bất kỳ trong 3 YA đầu tiên thuộc từ YA 2020 về sau

  • Miễn 75% thuế cho 100,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 100,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

100,000 SGD đầu tiên

75%

=75,000 SGD

100,000 SGD tiếp theo

50%

=50,000 SGD

Tổng 200,000 SGD

 

=125,000 SGD

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

 

 

 

 

SINGPORE ($) 

 

TỔNG ($)

 

LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC

 

230,000

 

230,000

 

TỔNG LÃI/LỖ

 

230,000

 

230,000

 

LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI  MIỄN GIẢM

 

 

230,000

 

TRỪ: KHOẢN LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ ĐƯỢC MIỄN  GIẢM

   

 

100,000 đầu tiên (75%)

 

75,000

 

 

100,000 tiếp theo (50%)

 

50,000

 

125,000

 

LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÒN LẠI

 

 

105,000

 

THUẾ PHẢI NỘP CHO 105,000 (17%)

 

 

17,850

 

SỐ THUẾ ĐƯỢC TÍNH

 

 

17,850

 

Trừ: Thuế được giảm cho năm đánh giá 

(LƯU Ý: Tỷ lệ miễn giảm thuế sẽ thay đổi tùy thuộc vào năm đánh giá)

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP

 

 

17,850

 

Trừ: đánh giá kỳ trước

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP/ KHÔNG PHẢI NỘP TRONG NĂM

 

 

17,850

 

Với YA bất kỳ trong 3 YA đầu tiên thuộc từ YA 2010 đến YA 2019

  • Miễn 100% thuế cho 100,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 200,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

100,000 SGD đầu tiên

100%

=100,000 SGD

200,000 SGD tiếp theo

50%

=100,000 SGD

Tổng 300,000 SGD

 

=200,000 SGD

 
Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

 

 

 

 

SINGPORE ($)

  

 

TỔNG ($)

 

LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC

 

230,000

 

230,000

 

TỔNG LÃI/LỖ

 

230,000

 

230,000

 

LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI  MIỄN GIẢM

 

 

230,000

 

TRỪ: KHOẢN LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ ĐƯỢC MIỄN  GIẢM

   

 

100,000 đầu tiên (100%)

 

100,000

 

 

130,000 tiếp theo (50%)

 

65,000

 

165,000

 

LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÒN LẠI

 

 

65,000

 

THUẾ PHẢI NỘP CHO 65, 000 (17%)

 

 

11,050

 

SỐ THUẾ ĐƯỢC TÍNH

 

 

11,050

 

Trừ: Thuế được giảm cho năm đánh giá cho YA2019 20%

(LƯU Ý: Tỷ lệ miễn giảm thuế sẽ thay đổi tùy thuộc vào năm đánh giá)

 

 

2,210

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP

 

 

8,840

 

Trừ: đánh giá kỳ trước

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP/ KHÔNG PHẢI NỘP TRONG NĂM

 

 

8,840

 
 

Chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp (từ YA thứ 4 trở đi)

 

 

 

Ngoại trừ doanh nghiệp đã hưởng chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, tât cả doanh nghiệp còn lại đều có thể hưởng chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp như sau:

 

Với YA từ YA 2020 về sau

  • Miễn 75% thuế cho 10,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 190,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

10,000 SGD đầu tiên

75%

=7,500 SGD

190,000 SGD tiếp theo

50%

=95,000 SGD

Tổng 200,000 SGD

 

=102,500 SGD

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

 

 

 

 

SINGPORE ($)

 

 

TỔNG ($)

 

LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC

 

230,000

 

230,000

 

TỔNG LÃI/LỖ

 

230,000

 

230,000

 

LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI  MIỄN GIẢM

 

 

230,000

 

TRỪ: KHOẢN LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ ĐƯỢC MIỄN  GIẢM

   

 

10,000  đầu tiên (75%)

 

7,500

 

 

190,000 tiếp theo (50%)

 

95,000

 

102,500

 

LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÒN LẠI

 

 

127,500

 

THUẾ PHẢI NỘP CHO 127,500 (17%)

 

 

21,675

 

SỐ THUẾ ĐƯỢC TÍNH

 

 

21,675

 

Trừ: Thuế được giảm cho năm đánh giá 

(LƯU Ý: Tỷ lệ miễn giảm thuế sẽ thay đổi tùy thuộc vào năm đánh giá)

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP

 

 

21,675

 

Trừ: đánh giá kỳ trước

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP/ KHÔNG PHẢI NỘP TRONG NĂM

 

 

21,675


 

Với YA từ YA 2019 về trước

  • Miễn 75% thuế cho 10,000 SGD đầu tiên thuộc thu nhập chịu thuế; và
  • Miễn thêm 50% thuế cho 290,000 SGD tiếp theo thuộc thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế

% thu nhập chịu thuế được miễn

Số thu nhập chịu thuế được miễn

10,000 SGD đầu tiên

75%

=7,500 SGD

290,000 SGD tiếp theo

50%

=145,000 SGD

Tổng 300,000 SGD

 

=152,500 SGD

 

 

Ví dụ: Khi doanh nghiệp có lợi nhuận 230,000 SGD thì số phải nộp cho IRAS được tính như sau:

 

 

 

 

SINGPORE ($) 

 

 

TỔNG ($)

 

LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC

 

230,000

 

230,000

 

TỔNG LÃI/LỖ

 

230,000

 

230,000

 

LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI  MIỄN GIẢM

 

 

230,000

 

TRỪ: KHOẢN LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ ĐƯỢC MIỄN  GIẢM

   

 

10,000 đầu tiên (75%)

 

7,500

 

 

220,000 tiếp theo (50%)

 

110,000

 

117,500

 

LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÒN LẠI

 

 

112,500

 

THUẾ PHẢI NỘP CHO 112,500 (17%)

 

 

19,125

 

SỐ THUẾ ĐƯỢC TÍNH

 

 

19,125

 

Trừ: Thuế được giảm cho năm đánh giá cho YA2019 20%

(LƯU Ý: Tỷ lệ miễn giảm thuế sẽ thay đổi tùy thuộc vào năm đánh giá)

 

 

3,825

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP

 

 

15,300

 

Trừ: đánh giá kỳ trước

   

 

SỐ THUẾ PHẢI NỘP/ KHÔNG PHẢI NỘP TRONG NĂM

 

 

15,300

 

 

Doanh nghiệp có thể tham khảo bài Hướng dẫn cơ bản về thuế cho công ty mới thành lập tại Singapore để có cái nhìn tổng quan về các loại báo cáo thuế mà doanh nghiệp phải nộp.

Để hiểu rõ hơn về quy trình xét thuế của Chính phủ Singapore, vui lòng xem bài Quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore.

 

 

 

 

4102 Last modified on Thứ hai, 10 Tháng 4 2023 13:50
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài