Thành lập công ty tại Úc

Global Link Asia Consulting tư vấn mở công ty tại Úc nhanh chóng - không chi phí ẩn, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, chuẩn bị báo cáo tài chính - kế toán, v.v… để công ty tại Úc duy trì kinh doanh hiệu quả - bền vững.

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trước khi đăng kí thành lập công ty tại Úc là quyết định mô hình tổ chức kinh doanh phù hợp. Việc lựa chọn này sẽ phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, khả năng tài chính, khả năng phát triển của công ty…Để chọn được một mô hình kinh doanh phù hợp, các cá nhân, công ty có nhu cầu thành lập công ty tại Úc cần phải cân nhắc ưu, nhược điểm của từng loại hình, đối chiếu và so sánh với các mục tiêu kinh doanh. 

Mô hình tổ chức kinh doanh có thể thay đổi nếu tình hình kinh doanh phát triển hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng. 

Mô hình kinh doanh sẽ giúp chủ doanh nghiệp xác định

 • Nghĩa vụ về thuế
 • Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp
 • Trách nhiệm của cá nhân
 • Bảo vệ tài sản
 • Chi phí thực hiện và các giấy tờ cần thiết

Có nhiều mô hình kinh doanh tại Úc, bao gồm:

 • Doanh nghiệp tư nhân - do một cá nhân làm chủ và cũng đồng thời là người quản lý – điều hành cơ sở kinh doanh. 
 • Công ty hợp danh – nhiều cá nhân hoặc thực thể cùng điều hành doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần – một thực thể pháp lý riêng biệt với các chủ sở hữu
 • Công ty tín thác – mô hình công ty quản lý tài sản, vốn đầu tư, nhằm đem lại nguồn thu nhập thường xuyên ổn định cho nhà đầu tư
 • Liên doanh -  tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu của các cổ đông và phải có ít nhất năm cổ đông
 • Hiệp hội có đăng ký thành lập – là hiệp hội có danh nghĩa pháp lý riêng, thường được thành lập để phục vụ các hoạt động giải trí, văn hóa và từ thiện.

Trong đó, bốn mô hình được sử dụng rộng rãi nhất ở Úc là:

              GLAC-icon-number1 Doanh nghiệp tư nhân

              GLAC-icon-number2 Công ty hợp danh

              GLAC-icon-number3 Công ty cổ phần

              GLAC-icon-number4 Quỹ tín thác

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình tổ chức kinh doanh đơn giản nhất, tương đối dễ thành lập với chi phí thấp. Người chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi mặt của việc kinh doanh. Chủ doanh nghiệp có toàn quyền đưa ra mọi quyết định điều hành - quản lý doanh nghiệp và có thể thuê nhân viên.

Ưu điểm

Nhược điểm

GLAC-icon-starThủ tục thành lập và vận hành đơn giản

GLAC-icon-starChủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tài sản và tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

GLAC-icon-starKhông phải nộp nhiều loại báo cáo

GLAC-icon-starCác tổn thất phát sinh do hoạt động kinh doanh có thể được trừ vào thu nhập khác như thu nhập đầu tư hoặc tiền công (tùy thuộc vào những điều kiện nhất định).

GLAC-icon-starCho phép sử dụng Số hồ sơ thuế cá nhân (Tax File Number - TFN) để nộp tờ khai thuế.

GLAC-icon-starChủ doanh nghiệp không được xem là một nhân viên của doanh nghiệp và do đó không phải đóng thuế tiền lương (payroll tax), quỹ hưu trí hay khoản bồi thường cho người lao động trên thu nhập mà họ rút ra từ kinh doanh.

GLAC-icon-starTương đối dễ dàng để thay đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp phát triển hoặc giải thể.

GLAC-icon-error-1Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh bằng tài sản cá nhân nên dù doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.

GLAC-icon-error-1Ít cơ hội để lập kế hoạch thuế bởi chủ doanh nghiệp không thể chia sẻ lợi nhuận hoặc khoản lỗ với các thành viên gia đình và cá nhân họ phải chịu trách nhiệm nộp thuế trên tất cả các thu nhập từ kinh doanh.

 

 

Một công ty hợp danh phải có ít nhất 2 thành viên (có thể lên đến 20 người, với một số trường hợp ngoại lệ) cùng tiến hành kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận. Tại Tây Úc, các công ty hợp danh được điều chỉnh bởi Luật Hợp danh năm 1895 (Partnership Act 1895).

Có hai loại hình hợp danh – hợp danh thông thường và hợp danh hữu hạn:

 • Hợp danh thông thường là hợp danh mà chỉ có một loại thành viên (partners), tất cả đều chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của hợp danh, tất cả thành viên đều tham gia điều hành kinh doanh.
 • Hợp danh hữu hạn có thể có đến 20 thành viên. Hợp danh hữu hạn có hai loại thành viên: (1) các thành viênchỉ góp vốn để lấy lợi nhuận và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp vào hợp danh, nhưng không được tham gia quản lý – điều hành (limited partner); và (2) thành viên chịu trách nhiệm vô hạn và có quyền quản lý điều hành kinh doanh (general partner).

Bộ Thương mại có trách nhiệm hành chính đối với Luật hợp danh hữu hạn năm 1909 (Limited Partnerships Act 1909) ở Tây Úc.

 

Ưu điểm

Nhược điểm

GLAC-icon-starThủ tục thành lập đơn giản và ít tốn kém.

GLAC-icon-star Không nộp nhiều báo cáo

GLAC-icon-starQuyền kiểm soát và quản lý công ty được bàn giao với các đối tác khác.

GLAC-icon-star Tài sản vốn góp của mỗi thành viên vào thuế của doanh nghiệp có thể được trừ vào những khoản thu nhập cá nhân khác, tùy thuộc vào điều kiện nhất định.

GLAC-icon-star Nhiều cơ hội hơn cho việc lập kế hoạch thuế (chẳng hạn như chia thu nhập giữa các thành viên trong gia đình) so với loại hình doanh nghiệp tư nhân

GLAC-icon-star Việc giải thể công ty hợp danh hoặc từ chức và thu hồi phần vốn đã góp được thực hiện dễ dàng.

GLAC-icon-star Các thành viên không phải nhân viên. Vì vậy không phải đóng quỹ hưu trí và bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động cho thành viên.

GLAC-icon-error-1Công ty hợp danh không phải là một pháp nhân độc lập. Mỗi thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ phát sinh bởi các thành viên khác

GLAC-icon-error-1Khả năng tranh chấp về việc chia lợi nhuận, kiểm soát hành chính và phương hướng kinh doanh.

GLAC-icon-error-1 Những thay đổi về quyền sở hữu có thể gặp khó khăn và thường yêu cầu phải thành lập công ty hợp danh mới.

 

 

 

Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập. Các cổ đông của công ty (chủ sở hữu) có thể hạn chế trách nhiệm cá nhân và nhìn chung không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Đây là mô hình kinh doanh khá phức tạp, chi phí để thành lập và báo cáo hằng năm khá cao. Có hai loại công ty cổ phần là công ty cổ phần nội bộ và công ty cổ phần đại chúng.

Để thành lập công ty phải có ít nhất một giám đốc người Úc (và 1 thư kí nếu là công ty cổ phần đại chúng). Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.

 Để thành lập một công ty cần phải:

 •  Tuân theo Luật “Corporations Act 2001” của Úc
 •  Đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Ưu điểm

Nhược điểm

GLAC-icon-starCác cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn

GLAC-icon-starCó khả năng huy động nguồn vốn lớn.

GLAC-icon-starCó thể chuyển lỗ không thời hạn và trừ vào lợi nhuận trong tương lai.

GLAC-icon-starDễ dàng bán và chuyển quyền sở hữu.

GLAC-icon-starLợi nhuận có thể tái đầu tư vào công ty hoặc chia cổ tức cho các cổ đông.

GLAC-icon-error-1Các chi phí thành lập và duy trì khá cao.

 GLAC-icon-error-1Các yêu cầu báo cáo phức tạp.

 GLAC-icon-error-1Không thể phân phối các khoản lỗ cho các cổ đông.

Quỹ tín thác (Trust) là một mô hình kinh doanh mà trong đó người được ủy thác sẽ tiến hành kinh doanh đại diện cho các thành viên của quỹ tín thác (hoặc người thụ hưởng). Quỹ tín thác không phải là pháp nhân độc lập.

Người được ủy thác có thể là một cá nhân hay một công ty. Người được ủy thác phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ của quỹ tín thác và có thể sử dụng tài sản của mình để trả các khoản nợ đó. Tuy nhiên, nếu có thiếu hụt, người được ủy thác phải chịu trách nhiệm.

Quỹ tín thác được thiết lập thông qua một chứng thư ủy thác và có hai loại chính: quỹ tín thác tuỳ ý và quỹ tín thác đơn vị. 

GLAC-icon-tag-2Với quỹ tín thác tùy ý, người được ủy thác có toàn quyền phân bổ quỹ cho những người thụ hưởng.

GLAC-icon-tag-2Với quỹ tín thác đơn vị, lợi tức của quỹ sẽ được chia thành các đơn vị và được chia cho các thành viên ứng với tỷ lệ số vốn họ đã góp.

Ưu điểm

Nhược điểm

GLAC-icon-starVới đối tượng được ủy thác là công ty (corporate trustee), trách nhiệm sẽ được miễn giảm.

GLAC-icon-starTài sản được bảo vệ.

GLAC-icon-starPhân phối tài sản và thu nhập một cách linh hoạt.

GLAC-icon-error-1Thành lập, quản lý tốn kém và phức tạp

GLAC-icon-error-1Khó giải thể, thay đổi sau khi đã thành lập, đặc biệt là khi có liên quan đến  trẻ em.

GLAC-icon-error-1Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư vào việc kinh doanh sẽ phải chịu mức thuế phạt.

GLAC-icon-error-1Chỉ phân chia lợi nhuận mà không thể phân chia các thiệt hại. 

Bảng dưới đây sẽ so sánh 4 loại hình kinh doanh này để các cá nhân, doanh nghiệp có ý định thành lập công ty tại Úc có cái nhìn tổng quan hơn và chọn được mô hình kinh doanh phù hợp.

Mô hình kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Quỹ tín thác

Quy trình thành lập phức tạp

Không

Không

Có

Có

Chí phí đăng kí thành lập cao

Không

Không

Có

Có

Yêu cầu báo cáo phức tạp

Không

Không

Có

Có

Chịu trách nhiệm về tài sản và các khoản nợ của công ty bằng tài sản cá nhân

Có

Có

Không

Không

Nhận được toàn bộ lợi nhuận từ việc kinh doanh

Có

Không

Không

Không

Có thể thuê nhân viên

Có

Có

Có

Có

Phải đóng quỹ hưu trí, bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động cho người chủ công ty

Không

Không

Có
(nếu được 
công ty thuê)

Có
(nếu được 
công ty thuê)

Có thể thay đổi mô hình kinh doanh dễ dàng

Có

Không

Không

Không

Có thể lập kế hoạch thuế bằng nhiều cách như phân chia thu nhập

Không

Có

Có

Có

Dễ dàng huy động vốn

Không

Có

Có

Có

Dễ dàng giải thể

Có

Có

Có

Không

Nhìn chung, công ty cổ phần ( PTY LTD) là loại hình công ty phổ biến nhất tại Úc và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp có ý định thành lập công ty tại Úc với mục đích đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm về môi trường kinh doanh ở Úc tại đây

Để thành lập một công ty cổ phần nội bộ tại Úc (Pty Ltd) cần:

• Có ít nhất một cổ đông;

• Có ít nhất một giám đốc địa phương (công dân thường trú tại Úc) ;

• Có một Public Officer (viên chức chính phủ);

• Có địa chỉ văn phòng ở địa phương;

Sau khi đăng kí, Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC) sẽ cấp cho công ty vừa được thành lập một mã số công ty Úc (Australia Company Number – ACN)

GLAC-icon-color2 Loại hình công ty

Hầu hết các doanh nhân tại Úc lựa chọn loại hình công ty cổ phần nội bộ (Pty Ltd) để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Đây là loại hình phổ biến dành cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn kinh doanh tại Úc.

Xem thêm: Tổng quan các loại hình công ty tại Úc

GLAC-icon-color2 Tên công ty

Chủ công ty sẽ chọn tên công ty và tên công ty sẽ được đăng ký nếu hợp lệ.

GLAC-icon-color2 Địa chỉ bản địa đã được đăng ký cho công ty

Mỗi công ty cần phải cung cấp một địa chỉ tại Úc để đăng ký. Địa chỉ này không thể là địa chỉ bưu điện. Địa chỉ văn phòng sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh ở bất kì nơi nào tại Úc.

GLAC-icon-color2 Giám đốc và thư kí

Một công ty cổ phần nội bộ phải có ít nhất một giám đốc quốc tịch Úc. Không có sự giới hạn về việc bổ nhiệm thêm các giám đốc khác.

Giám đốc phải từ 18 tuổi trở lên và không bị cáo buộc phá sản hoặc có tiền án trong quá khứ.

Công ty cổ phần nội bộ (Pty Ltd) không yêu cầu phải có thư kí nhưng nếu có thì thư kí phải có quốc tịch Úc.

GLAC-icon-color2 Danh sách cổ đông và số vốn đầu tư

Một công ty cổ phần nội bộ tại Úc có thể có ít nhất 1 cổ đông và nhiều nhất là 50 cổ đông mà không phải là nhân viên của công ty. Cổ đông và giám đốc có thể là 1 người hoặc 2 người khác nhau. Cổ đông có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân chẳng hạn như là một công ty. 100% vốn nước ngoài hoặc địa phương đều được cho phép.

GLAC-icon-number1 Ai có thể sở hữu một công ty tại Úc

Một cá nhân hoặc một công ty đều có thể sở hữu 100% vốn cổ phần trong một công ty Úc. Trường hợp này áp dụng cho cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài, không cư trú tại Úc (non-residents of Australia). Tuy nhiên phải có ít nhất một giám đốc cư trú tại Úc.

Khi một hoặc nhiều công ty nước ngoài (offshore company) sở hữu phần lớn cổ phần, trừ các trường hợp được miễn, doanh nghiệp cần phải chỉ định kiểm toán viên và nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc (ASIC). 

GLAC-icon-number2 Public officer (Viên chức chính phủ)

Public officer là người đại diện cho công ty chịu trách nhiệm trước Sở thuế vụ Úc (ATO) theo mục 252 của bộ luật  “Income Tax Assessment Act” năm 1936. Người viên chức này đảm bảo công ty tuân thủ đúng theo luật và cũng chịu hình phạt tương tự như công ty nếu xảy ra hành vi vi phạm.

Phải bổ nhiệm một  Public officer và thông báo cho ATO trong vòng 3 tháng kể từ khi công ty mới đi vào hoạt động hoặc có thu nhập. Nếu không thực hiện mức phạt lên đến $110/ngày.

Public officer phải từ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Úc và có khả năng hiểu được tính chất của công việc.

GLAC-icon-number3 Vốn đầu tư

Vốn đầu tư tối thiểu khi đăng ký doanh nghiệp tại Úc là 1 AUD (cũng được xem là vốn cổ phần) có thể được tăng thêm sau khi công ty tại Singapore được thành lập. Không có khái niệm vốn được ủy quyền cho những công ty tại Úc.

GLAC-icon-number4 Thuế suất

Sau khi đăng kí thành lập công ty, để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng kí Mã số kinh doanh tại Úc ( Australian Business Number - ABN) và Mã số thuế (Tax File Number - TFN). Mức thuế ở Úc cho các công ty có doanh thu hàng năm dưới 2 triệu đô là28,5%.

Chính phủ Úc cũng đã công bố cắt giảm thuế suất cho doanh nghiệp từ 28,5% xuống còn 27,5% đối với thu nhập trong năm 2016 -2017. Ngưỡng doanh thu để được áp dụng mức thuế này là $10 triệu.

Và theo lộ trình giảm thuế này, mức thuế tính cho doanh thu năm 2026 - 2027  là 25%

GLAC-icon-number5 Thuế hàng hóa dịch vụ (GST)

Thuế hàng hóa dịch vụ tại Úc là 10%, tương tự như thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần đăng kí thuế GST nếu có doanh thu trên$75,000. Hầu hết các công ty nộp tờ khai thuế GST cho ATO theo quý.

 

GLAC-icon-key2 Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty tại Úc nhưng chưa nắm rõ các thủ tục cũng như chưa có kinh nghiệm, gặp khó khăn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, để tránh tốn phí thời gian, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệpđể nhận được sự hỗ trợ trợ hướng dẫn thủ tục thành lập công ty và nộp hồ sơ dễ dàng, thuận tiện hơn. Global Link Asia Consulting – chuyên tư vấn thành lập công ty tại nước ngoài sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công ty tại Úc với thủ tục đơn giản và nhanh chóng nhất. 

Đăng kí ngay