Nộp báo cáo tài chính bằng ngôn ngữ kinh doanh XBRL cho doanh nghiệp Singapore

(2 votes)

XBRL (Extensible Business Reporting Language) hay Ngôn ngữ Báo cáo Tác nghiệp mở là ngôn ngữ giao tiếp điện tử chung dành cho các hệ tnop-bao-cao-tai-chinh-bang-xbrl-tai-singaporehống ngân hàng, tài chính và kinh doanh trên toàn cầu. XBRL là một phần mềm nguồn mở cho phép doanh nghiệp tổ chức và quản lý dữ liệu tài chính nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích. Đồng thời tạo điều kiện cho việc truyền thông tin tài chính online và giữa các doanh nghiệp với độ chính xác, tin cậy cao và được Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore (ACRA) sử dụng để hợp lý hóa báo cáo tài chính (BCTC).

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2013, hầu hết tất cả các công ty sẽ cần phải nộp báo cáo tài chính bằng công cụ XBRL thông qua hệ thống BizFinx mới. Sau đây, Global Link Asia Consulting sẽ hướng dẫn doanh nghiệp nộp BCTC ứng dụng XBRL với ACRA.

 

Doanh nghiệp nào yêu cầu phải nộp BCTC trong XBRL và doanh nghiệp nào được miễn?

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2013, các công ty Singapore không giới hạn hoặc bị giới hạn bởi cổ phần được yêu cầu nộp một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bằng ngôn ngữ kinh doanh XBRL, dựa theo danh sách yêu cầu tối thiểu trong từ điển ACRA Taxonomy 2013 mới.

Sau đây là các loại công ty được miễn nộp toàn bộ báo cáo tài chính thông qua công cụ XBRL mà thay vào đó sẽ nộp báo cáo tài chính dưới dạng PDF với phần Điểm Trọng Yếu Của Báo Cáo Tài Chính ứng dụng XBRL:

 • Ngân hàng thương mại;
 • Ngân hàng chuyên doanh;
 • Công ty bảo hiểm đã đăng ký;
 • Công ty tài chính được quy định bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore;
 • Những người được pháp luật cho phép chuẩn bị báo cáo theo các tiêu chuẩn kế toán khác với Chuẩn mực báo cáo tài chính Singapore (SFRS), SFRS cho các doanh nghiệp nhỏ và IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế).

Các công ty EPC mất khả năng thanh toán sẽ có các lựa chọn sau để nộp báo cáo tài chính với ACRA:

 • Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ ứng dụng XBRL;
 • Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ dưới dạng PDF với việc làm nổi bật điểm trọng yếu của các báo cáo tài chính bằng ngôn ngữ kinh doanh XBRL.

Các công ty bị giới hạn bởi bảo lãnh sẽ tiếp tục chỉ nộp báo cáo tài chính ở định dạng PDF cho ACRA.
Các công ty nước ngoài và các chi nhánh địa phương cũng sẽ chỉ nộp báo cáo tài chính ở định dạng PDF cho ACRA.

Chu kỳ tài chính được áp dụng

Yêu cầu nộp BCTC trong XBRL được sửa đổi sẽ áp dụng cho các công ty tại Singapore nếu họ nộp báo cáo tài chính có thời hạn kết thúc vào hoặc sau ngày 30 tháng 4 năm 2007. Các công ty nộp báo cáo tài chính liên quan đến kỳ tài chính kết thúc trước ngày 30 tháng 4 năm 2007 sẽ tiếp tục nộp báo cáo tài chính ở định dạng PDF và phần điểm trọng yếu trong báo cáo tài chính nhấn mạnh điểm nổi bật của báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên.

Danh sách yêu cầu tối thiểu

Danh sách yêu cầu tối thiểu là một tập hợp gồm nhiều yếu tố quy định trong từ điển ACRA Taxonomy 2013 áp dụng để yêu cầu các công ty Singapore nộp báo cáo nếu thông tin đã có sẵn trong báo cáo tài chính. Các công ty có thể nộp nhiều thông tin bằng ngôn ngữ kinh doanh XBRL hơn số lượng danh sách yêu cầu tối thiểu.

Danh sách yêu cầu tối thiểu được thiết kế trên cơ sở nhu cầu, có nghĩa là các yếu tố chỉ được thu thập nếu chúng được người tiêu dùng tìm kiếm về thông tin tài chính. Phân tích này mang lại lợi ích chi phí toàn diện, cân nhắc lợi ích của tất cả các bên liên quan và đã được tiến hành trước khi danh sách yêu cầu tối thiểu được đưa ra.

Danh sách yêu cầu tối thiểu được giải thích cụ thể trong bảng dưới đây và bao gồm sự kết hợp:

 • cho phép các công ty gửi toàn bộ bộ báo cáo tài chính;
 • và cho phép các công ty gửi thông tin trong các phần riêng biệt của báo cáo tài chính.

 

 THÔNG TIN YÊU CẦU

 DANH SÁCH YÊU CẦU TỐI THIỂU

  Thông tin tập tin

 • Bộ báo cáo tài chính đầy đủ được nộp bằng cách tải tập tin (dưới định dạng file word) 

 Thông tin chi tiết 

  (Báo cáo theo luật định)

 • Báo cáo giám đốc

 • Báo cáo kiểm toán độc lập

  Thông tin chi tiết
 (Báo cáo tài chính chính yếu)

 • Báo cáo tình hình tài chính (chú thích 1)

 • Báo cáo thu nhập (chú thích 1)

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (chú thích 2)

  Thông tin chi tiết

 • Thông tin chung và thông tin doanh nghiệp

 • Các khoản phải thu và các khoản phải thu khác (chú thích 1) (chú thích 3)

  (Ghi chú tiết lộ)
 • Các khoản phải trả và phải trả khác (chú thích 1) (chú thích 3)

 • Dự phòng (chú thích 1) (chú thích 3)

 • Vốn cổ phần (chú thích 1) (chú thích 4)

 • Doanh thu (chú thích 1)

 • Trợ cấp của chính phủ (chú thích 1)

 • Chi phí phúc lợi của nhân viên (chú thích 2)

 • Hoạt động kinh doanh (chú thích 1)

 • Tài sản cố định hữu hình (chú thích 1) (chú thích 4)

 • Thu nhập và chi phí được chọn (chú thích 2)

 

 • Chú thích 1: Người chuẩn bị được yêu cầu nộp thông tin đầy đủ hoặc những phân tích theo Danh sách yêu cầu tối thiểu cho các phần. Riêng phần "khác" có thể sẽ trình bày theo thông tin tổng thể hoặc chi tiết ra từng khoản mục.
 • Chú thích 2: Chỉ các yếu tố được chọn mới được đưa vào Danh sách yêu cầu tối thiểu. Do đó không cần phải tổng hợp tất cả các yếu tố.
 • Chú thích 3: Người chuẩn bị không bắt buộc phải cung cấp bảng phân tích các khoản phải thu/phải thu khác, các khoản phải trả và các dự phòng theo phân loại của các bên.
 • Chú thích 4: Trái ngược với chú thích 3, người chuẩn bị được yêu cầu cung cấp phân chia thành các lớp khác nhau cho tài sản cố định hữu hình và vốn cổ phần.
 • Xin lưu ý rằng khả năng áp dụng của từng phần được liệt kê ở trên để nộp sẽ phụ thuộc vào bộ báo cáo tài chính và các công bố trong đó. ACRA khuyên người chuẩn bị hiểu báo cáo tài chính của họ để xác định các phần có liên quan để nộp nhằm tạo điều kiện cho việc chuẩn bị hiệu quả hơn.

 

Những yêu cầu khi nộp BCTC trong XBRL

BÁO CÁO CHO THỜI GIAN TÀI CHÍNH KẾT THÚC HOẶC SAU 30 THÁNG 4 NĂM 2007

XBRL ĐẦY ĐỦ

Thông tin tập tin: Bộ báo cáo tài chính đầy đủ được nộp bằng cách tải tập tin (dưới định dạng file word)

 

Báo cáo của giám đốc

tick icon

Tuyên bố của Giám đốc

tick icon

Báo cáo kiểm toán độc lập

tick icon

Báo cáo thu nhập toàn diện (và báo cáo thu nhập, nếu công ty đã trình bày tất cả các mục thu nhập và chi phí trong hai báo cáo)

tick icon

Bảng cân đối kế toán

tick icon

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

tick icon

Thông tin chi tiết (Ghi chú trình bày)

tick icon

* Áp dụng cho các công ty không được miễn kiểm toán.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ báo cáo tài chính công ty Singapore

Tổng hợp những loại báo cáo hằng năm công ty Singapore cần nộp

Dịch vụ kế toán trọn gói

 

Liên hệ để được giải đáp thắc mắc liên quan đến dịch vụ báo cáo tài chính cho công ty tại Singapore:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2519 Last modified on Thứ ba, 12 Tháng 10 2021 12:32
Phần mềm tính toán thuế Singapoe hiệu quả, chuyên nghiệp, tiện lợi

Liên hệ qua phone

Liên hệ qua email

Liên hệ qua Viber

Liên hệ qua Whatsapp

Liên hệ qua Skype

Liên hệ qua Telegram

Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty nước ngoài